กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน ช่วยคำนวณกำไรขาดทุน จากการ ซื้อขาย หุ้น ใน ตลาดหลักทรัพย์  การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค   ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock

 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock -  โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
สถิติการลงทุนที่น่าสนใจ
สรุปการซื้อขายนักลงทุนต่างชาต
สิ้นสุด พย.2009
  ซื้อ ขาย สุทธิ
 
มค. 38,749 42,967 (4,219)
กพ. 34,404 37,878 (3,475)
มีค. 49,057 46,908 2,148
เมย. 63,222 59,406 3,816
พค. 77,191 69,101 8,090
มิย. 96,298 82,463 13,835
กค. 76,442 67,381 9,061
สค. 76,730 73,736 2,994
กย. 108,496 85,500 22,994
ตค. 110,592 109,937 655
พย. 82,738 95,873 (13,135)

รวม 813,919 771,150

42,769

 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


สรุปสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่ ปี 2000-2009
สิ้นสุด พย.2009
  นักลงทุนสถาบัน (ล้านบาท) นักลงทุนต่างชาติ (ล้านบาท) นักลงทุนรายย่อย (ล้านบาท)
  ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
2000 52,085 53,033 (948) 280,785 313,852 (33067) 590,827 556,811 34,016
2001 62,000 62,538 (538) 290,596 297,022 (6,426) 1,225,162 1,218199 6,963
2002 116,185 102,478 13,707 469,362 455,024 14,338 1,461,896 1,489,942 (28,046)
2003 297,495 277,922 19,573 820,705 845,313 (24,608) 3,552,083 3,547,046 5,036
2004 424,571 421,482 3,089 1,063,421 1,057,809 5,612 3,536,406 3,545,109 (8,703)
2005 394,085 445,408 (51,323) 1,183,584 1,065,042 118,542 2,453,573 2,520,789 (67,217)
2006 454,142 465,817 (11,675) 1,381,906 1,298,460 83,446 2,120,213 2,191,986 (71,772)
2007 608,855 606,693 2,163 1,407,794 1,352,777 55,017 2,172,126 2,229307 (57,181)
2008
มค. 76,646 66,863 9,783 107,915 143,079 (35,164) 232,052 206,670 25,382
กพ. 58,894 71,173 (12,279) 145,415 114,081 31,334 217,827 236,883 (19,056)
มีค. 54,006 55,253 (1,247) 121,947 132,005 (10,058) 172,612 161,305 11,306
เมษ. 48,018 48,602 (583) 116,826 116,891 (65) 205,786 205,137 649
พค. 72,884 77,495 (4,611) 137,912 137,752 160 234,698 230,247 4,450
มิย. 70,929 59,498 11,431 103,336 139,881 (36,545) 187,211 162,098 25,113
กค. 52,596 40,311 12,285 74,103 109,058 (35,855) 139,600 116,028 23,571
สค. 46,576 38,680 7,895 72,675 84,035 (11,360) 131,588 128,124 3,464
กย. 52,756 44,096 8,660 55,356 82,914 (27,558) 144,103 125,203 18,900
ตค. 60,480 61,136 (656) 62,861 78,465 (15,604) 194,679 178,419 16,260
พย. 42,663 41,315 1,347 38,958 48,550 (9,592) 135,418 127,172 8,246
ธค. 58,116 44,041 14,075 39,316 51,352 (12,036) 153,119 155,158 (2,039)
รวม 2008 694,564 648,463 46,101 1,076,620 1,238,063 (161,443) 2,148,693 2,032,444 116,249
2009
มค. 41,840 47,594 (5,754) 38,749 42,967 (4,218) 130,928 120,956 9,972
กพ. 24,817 26,127 (1,310) 34,404 37,878 (3,474) 78,211 73,425 4,786
มีค. 41,648 41,099 550 49,057 46,908 2,149 88,589 91,286 (2,698)
เมย. 55,422 55,187 235 63,222 59,406 3,816 159,862 163,913 (4,051)
พค. 77,515 79,863 (2,349) 77,191 69,101 8,090 284,827 290,568 (5,741)
มิย. 104,585 110,440 (5,855) 96,298 82,463 13,835 317,812 325,791 (7,979)
กค. 66,742 69,664 (2,922) 76,442 67,381 9,061 206,266 212,383 (6,117)
สค. 81,963 83,440 (1,477) 76,730 73,736 2,994 257,025 258,543 (1,518)
กย. 99,015 103,040 (4,025) 108,496 85,500 22,994 356.932 375,903 (18,971)
ตค. 99,550 101,963 (2.413) 110,592 109,937 655 337,383 335,625 1,758
พย. 30,118 23,193 6,925 82,738 95,873 (13,135) 214,553 207,459 7,095
รวม 2009 723,215 741,664 (18,449) 813,919 771,150 42,769 2,432,388 2,455,852 (23,464)

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898