กลับสู่หน้าหลัก การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


 
   
    ระบบบัญชีอสังหาริมทรัพย์ (General Ledger System)
 
โปรแกรมบัญชีบ้านจัดสรร, โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรมบริหารโครงการ บ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, General Ledger Program
 • เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และผ่านรายการ
  เหล่านั้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถออกงบและรายงาน
  ทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , งบดุล และงบกำไรขาดทุน ทำให้สามารถ
  ทราบสถานะทางการเงินของบริษัทได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาในการบันทึก
  รายการลงสมุดรายวัน และลดเวลาในการจัดทำงบการเงินลงได้มาก
 • หากใช้ระบบบัญชีแยกประเภทเชื่อมโยงกับระบบอื่น เช่น ระบบควบคุมการขาย
  และระบบลูกหนี้เงินดาวน์ จะทำให้ลดเวลาในการบันทึกใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
  ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
 

 
  คุณสมบัติทั่วไป
 
 
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารการขายและระบบลูกหนี้ เงินดาวน์ ระบบบริหารงานก่อสร้าง
  และระบบควบคุมการจ่ายเงิน โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องป้อน รายการทางบัญชีดังกล่าวเลย
  รายการประจำวันต่าง ๆ จะถูกบันทึกผ่านระบบดังกล่าว เข้ามาใน สมุดรายวันให้ทั้งหมด
  ช่วยลดระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการป้อน รายการทางบัญชีลงได้มาก
 
  ผังบัญชี
 
 
 • ผังบัญชีสามารถกำหนดได้หลายระดับชั้น ซึ่งสามารถกำหนดได้เอง ทำให้สะดวกในการ group
  ผังบัญชี เพื่อออกงบการเงินต่าง ๆ
 • สามารถทำงานในลักษณะ Profit center ได้โดยสามารถตั้งผังบัญชีแยกตามโครงการได้
  โดยงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน สามารถกำหนดให้พิมพ์แยกเป็นโครงการได้
  ทำให้สามารถทราบประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละโครงการ
 
  การบันทึกรายการทางบัญชี
 
โปรแกรมบัญชีบ้านจัดสรร, โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรมบริหารโครงการ บ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, General Ledger Program
 • สามารถ สร้างรูปแบบการบันทึกบัญชี เช่น Dr. เงินสด, Cr. รายได้
  เก็บเป็นรหัสไว้และสามารถ เรียกมาใช้ เมื่อบันทึกใบสำคัญ
  ทำให้สามารถบันทึกใบสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่ป้อนตัวเลข
  เดบิตและเครดิตเท่านั้น
 • สามารถกำหนดสมุดรายวันที่จะบันทึกได้เอง ทำให้สะดวกต่อการ
  วางรูปบัญชี
 • เมื่อสิ้นงวดปีบัญชี เราสามารถบันทึกรายการของปีใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้อง
  รอให้ปิดบัญชีปีเก่าก่อน เนื่องจากการปิดงวดบัญชีสิ้นปีจะไม่กระทบ
  การทำงานของรายการที่บันทึกในปีใหม่ ทำให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น
  ต่างจากโปรแกรมบัญชีอื่น ๆ ซึ่งต้องปิดบัญชีปีเก่าก่อน จึงจะป้อนใบสำคัญ
  ของปีใหม่ได้
 • การบันทึกรายการลงสมุดรายวันประจำวัน สามารถบันทึกแยกตามบริษัทได้
 
  งบการเงิน
 
 
 • สามารถออกงบกำไรขาดทุน , งบดุล หรืองบทดลอง แยกกันได้ในแต่ละบริษัท รวมทั้งสามารถ
  Consolidate รวมทุกบริษัท สำหรับงบกำไรขาดทุนหรืองบดุลได้ ทำให้ผู้บริหารทราบสถานะ
  ทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการ Consolidate ข้อมูลใหม่
 • สามารถพิมพ์งบ กำไรขาดทุนและงบดุลได้หลายรูปแบบ เช่นงบกำไรขาดทุนปกติ
  งบกำไรขาดทุนแบบสะสม, งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบรายไตรมาส, งบกำไรขาดทุน
  เปรียบเทียบ 3 ปี
 • สามารถกำหนดงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่าย โดยจะมีรายงานงบประมาณที่เปรียบเทียบ
  ยอดประมาณการ กับรายการที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนทำให้สะดวกในการประเมินผลการใช้จ่าย
  โดยสามารถกำหนดงบประมาณแยกเป็นรายโครงการได้
 
  ระบบสอบถามข้อมูล
 
 
 • มีระบบสอบถามข้อมูลใบสำคัญต่างๆที่บันทึกไว้ หลังจากผ่านรายการแล้ว ทำให้สามารถตรวจสอบ
  ความถูกต้องของข้อมูลได้ตลอดเวลา
 
  ระบบช่วยเหลือและคุณสมบัติอื่นๆ
 
 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ทุกเมนู หน้าจอป้อนข้อมูล และรายงานรวมทั้งระบบช่วยเหลือ เป็นภาษาไทย
  ทั้งหมด
 • มีระบบช่วยเหลือ (online help) คอยแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตลอดเวลา
   

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ โทร. 091-0161898 , 063-5798898